Marketingová hybridná
zásielka (MhZ)

Marketingová hybridná zásielka (MhZ) je zásielka, ktorá pozostáva výlučne z reklamných, marketingových alebo propagačných materiálov a obsahuje rovnakú správu okrem mena adresáta, adresy a identifikačného čísla, ktoré nemenia obsah správy, a ktoré sa posiela značnému počtu adresátov a má sa dodať na adresu uvedenú na oznámení alebo na obálke.

Zásielky MhZ sú tvorené formou hybridnej pošty, t.z. prevádzkovateľ zabezpečuje vytvorenie týchto zásielok z elektronických údajov odosielateľa. Súčasťou služby je výroba zásielok (tlač, personalizácia, kompletizácia, obálkovanie), ich triedenie a zväzkovanie a následné dodanie adresátom.

Obsahom MhZ môžu byť noviny, časopisy, brožúry, katalógy, informačné materiály, prospekty, pozvánky. Účty, faktúry, finančné výkazy a iné správy nerovnakého obsahu a formy nie je dovolené zasielať ako MhZ.

Zásielky MhZ v rámci jedného podaja musia byť z hľadiska obsahu a grafickej úpravy rovnaké a musia mať rovnakú hmotnosť. Minimálny počet MhZ v rámci jednorázového podania musí byť 100 ks.

Súčasťou MhZ môžu byť aj drobné predmety a ukážky tovaru nepatrnej hodnoty, ktoré musia byť v priamej súvislosti so zasielaným oznámením a musí byť v tomto oznámení na ne odvolávka. Táto príloha musí byť identická v rámci jedného podaja a nemôže narušiť formátový obrys zásielok a tým znemožniť ich doručenie do schránok.

MhZ je možné zasielať v otvorenom alebo uzatvorenom obale alebo bez obalu. V prípade zasielania bez obalu musia byť vyhotovené v súlade s podmienkami Poštových podmienok. MhZ je možné podávať tiež v fólii (opatrené adresným štítkom), formou zloženého listu, ktorého kratšie strany uzatvorené alebo tiež s nepravidelnými tvarmi.

MhZ musia byť označené poznámkou „MhZ“ na adresnej strane zásielky a musia byťpodané vyzväzkované v súlades Poštovými podmienkami.

Hmotnostné kategórie zásielok MhZ:
  • Do 50g
  • Do 100g
  • Nad 100g

Minimálny podaj zásielok závisí od vzájomnej dohody.

CENTRÁLA SPOLOČNOSTI

tel.: +421 269 203 211
fax: +421 269 203 212

Cromwell a.s.
Lamačská 22 ,841 03 Bratislava 42
zobraziť na mape

OBCHODNÉ ODDELENIE

tel.: +421-269 203 211
fax: +421-269 203 212

e-mail: obchod@cromwell.sk

© 2012-2022 CROMWELL. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia