Politika spoločnosti

 

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI CROMWELL A.S.
• uznávame slušné správanie, vzájomnú úctu a vysokú etiku vzťahov medzi
zamestnávateľom a zamestnancami, nadriadenými a podriadenými, medzi
spolupracovníkmi
• nediskriminujeme iné osoby na základe rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, pôvodu,
veku, zdravotného postihnutia, rodinného stavu a sexuálnej orientácie. Netolerujeme a
odmietame sexuálne obťažovanie, najmä ale nie výlučne, nežiaduce posunky alebo
nevhodný fyzický kontakt, zobrazovanie výslovne sexuálnych alebo pohoršujúcich obrázkov
alebo iných materiálov, sexuálne alebo pohoršujúce vtipy alebo narážky a iné slovné alebo
fyzické prejavy sexuálnej povahy na pracoviskách
• uvedomujeme si, že prvými a najdôležitejšími zákazníkmi v spoločnosti sú vlastní
zamestnanci
• považujeme prácu každého zamestnanca za dôležitú pre firmu
• rešpektujeme názor každého zamestnanca
• podporujeme priamu a otvorenú komunikáciu, čestnosť v jednaní
• oceňujeme pracovné skúsenosti dlhoročných zamestnancov
• venujeme pozornosť novoprijatým zamestnancom - sú budúcnosťou firmy
• vytvárame príležitosti pre najschopnejších, bez ohľadu na pohlavie a vek
• dbáme o to, aby zamestnanci boli informovaní, aby poznali zámery a ciele spoločnosti
• chápeme, že sme jeden tím, ochotne spolupracujeme a pomáhame si navzájom
• vieme, že prospech firmy je aj našim prospechom, jej záujmy sú aj našimi záujmami
• poukazujeme na nedostatky a spoločne sa podieľame na ich odstraňovaní
• neuspokojujeme sa s dosiahnutým - chceme byť stále lepší
• vážime si a chránime majetok spoločnosti
• sme hrdí na spoločnosť, v ktorej pracujeme, šírime jej dobré meno aj na verejnosti
• vážime si každého zákazníka

POLITIKA SPOLOČNOSTI CROMWELL, A. S.

Politika spoločnosti predstavuje záväzok spoločnosti na zvyšovanie kvality, zlepšovanie životného prostredia, zlepšovanie pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj informačnej bezpečnosti.

Politika spoločnosti je súhrnom jednotlivých prvkov integrovaného manažérskeho systému, pretože udáva základnú orientáciu spoločnosti, požadovaný smer vývoja spoločnosti pri uplatňovaní ochrany životného prostredia, BOZP, kvality produkcie a informačnej bezpečnosti, prezentuje podnikovú filozofiu kultúry práce a celkový prístup vedenia a zamestnancov.

Základným strategickým zámerom vedenia spoločnosti Cromwell a.s. je presadiť túto značku u zákazníkov ako profesionálneho operátora hybridnej pošty, doručovateľa zásielok a výrobcu polygrafických produktov, prostredníctvom:

 • dodržiavania povinností a záväzkov vyplývajúcich z platnej legislatívy ako aj ostatných environmentálnych záväzkov, sústavného zlepšovania ochrany životného prostredia, kontroly a vyžadovania dodržiavania príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, zvyšovania kvality výrobkov a služieb, zabezpečenia informačnej bezpečnosti,
 • trvalého zvyšovania profesijnej úrovne pracovníkov spoločnosti, systematického vzdelávania a zvyšovania ich environmentálneho povedomia, zabezpečovania pravidelnej odbornej prípravy, zvyšovania kvalifikácie, školenia zamestnancov a rozvíjania ich povedomia o zásadách BOZP,
 • podpory iniciatívy zamestnancov pri uplatňovaní nových postupov a vytvárania zodpovedajúcich pracovných podmienok zamestnancom,
 • presadzovania a neustáleho vylepšovania účinnosti procesov integrovaného manažérskeho systému spoločnosti vo všetkých činnostiach a strategických zámeroch spoločnosti a znižovanie nákladov,
 • hodnotenia spôsobilosti a efektívneho výberu dodávateľov,
 • partnerstva s dodávateľmi a zákazníkmi,
 • zodpovedného vzťahu k vlastným zamestnancom i okolitému prostrediu s cieľom dosiahnutia dlhodobo dobrých ekonomických výsledkov spoločnosti.

Vedenie spoločnosti sa na podporu POLITIKY zväzuje:

 • túto politiku ročne upresňovať do hodnotiteľných cieľov kvality, environmentu, BOZP a informačnej bezpečnosti
 • vytvárať podmienky pre plnenie prijatých cieľov všetkým pracovníkom spoločnosti,
 • vydávať riadiace dokumenty pre splnenie cieľov, priebežne kontrolovať a vyhodnocovať ich plnenie,
 • v prípade neplnenia cieľov zabezpečiť realizáciu nápravných opatrení,
 • plánovať ľudské, materiálne a finančné zdroje pre plnenie cieľov.

Od všetkých zamestnancov spoločnosť očakáva:

 • ústretové chovanie a rokovanie so zákazníkmi, dodávateľmi a medzi sebou navzájom,
 • znalosť a naplňovanie Politiky a Cieľov spoločnosti,
 • dôsledné a presné dodržiavanie postupov stanovených dokumentáciou integrovaného manažérskeho systému spoločnosti,
 • zodpovednosť za kvalitu vlastnej práce spočívajúcu v predchádzaní chybám dôslednou kontrolou výsledkov svojej práce,
 • aktívnu účasť a spoluprácu pri zlepšovaní integrovaného manažérskeho systému spoločnosti, kvality výroby, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a informačnej bezpečnosti pri súčasnom znižovaní nákladov,
 • námety pre zvyšovanie kvality, ochrany životného prostredia, BOZP, informačnej bezpečnosti a konkurencieschopnosti smerované vedeniu spoločnosti.

 

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI CROMWELL A.S.

 • uznávame slušné správanie, vzájomnú úctu a vysokú etiku vzťahov medzizamestnávateľom a zamestnancami, nadriadenými a podriadenými, medzispolupracovníkmi
 • nediskriminujeme iné osoby na základe rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, pôvodu,veku, zdravotného postihnutia, rodinného stavu a sexuálnej orientácie. Netolerujeme aodmietame sexuálne obťažovanie, najmä ale nie výlučne, nežiaduce posunky alebonevhodný fyzický kontakt, zobrazovanie výslovne sexuálnych alebo pohoršujúcich obrázkovalebo iných materiálov, sexuálne alebo pohoršujúce vtipy alebo narážky a iné slovné alebofyzické prejavy sexuálnej povahy na pracoviskách
 • uvedomujeme si, že prvými a najdôležitejšími zákazníkmi v spoločnosti sú vlastnízamestnanci
 • považujeme prácu každého zamestnanca za dôležitú pre firmu
 • rešpektujeme názor každého zamestnanca
 • podporujeme priamu a otvorenú komunikáciu, čestnosť v jednaní
 • oceňujeme pracovné skúsenosti dlhoročných zamestnancov
 • venujeme pozornosť novoprijatým zamestnancom - sú budúcnosťou firmy
 • vytvárame príležitosti pre najschopnejších, bez ohľadu na pohlavie a vek
 • dbáme o to, aby zamestnanci boli informovaní, aby poznali zámery a ciele spoločnosti
 • chápeme, že sme jeden tím, ochotne spolupracujeme a pomáhame si navzájom
 • vieme, že prospech firmy je aj našim prospechom, jej záujmy sú aj našimi záujmami
 • poukazujeme na nedostatky a spoločne sa podieľame na ich odstraňovaní
 • neuspokojujeme sa s dosiahnutým - chceme byť stále lepší• vážime si a chránime majetok spoločnosti
 • sme hrdí na spoločnosť, v ktorej pracujeme, šírime jej dobré meno aj na verejnosti
 • vážime si každého zákazníka

 

HLAVNÉ HODNOTY SPOLOČNOSTI / ETICKÉ NORMY SPRÁVANIA ZAMESTNANCA

Čestná, svedomitá a efektívna práca

 • vykonáva svoju prácu svedomito, čestne, dodržiava a riadi sa najvyššími etickými princípmi,
 • zdržiava sa konania, ktoré by smerovalo k porušovaniu zákona alebo etických noriem,
 • prácu si organizuje tak, aby pre plnenie zverených úloh čo najúčelnejšie a najefektívnejšie využíval stanovenú pracovnú dobu,
 • v práci uplatňuje nové tvorivé prístupy v súlade s technickými a bezpečnostnými normami práce,
 • dbá na zvyšovanie svojej odbornej kvalifikácie,
 • do práce chodí upravený, primerane oblečený s ohľadom na svoje pracovné zaradenie, osobitnú pozornosť primeranému oblečeniu venujú zamestnanci, ktorí rokujú so stránkami
 • zachováva mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých informáciách o spoločnosti Cromwell a.s., jeho akcionároch a zákazníkoch bez ohľadu na to ako sa o nich dozvedel, nezneužije ich vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb.

Bezpečná práca

 • dodržiava schválené pracovné, technologické postupy práce,
 • dodržiava predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • používa osobné ochranné pracovné pomôcky

Ochrana životného prostredia

 • dodržiava platné predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a vykonáva prácu tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia nedovoleným spôsobom

Kolegiálnosť k spolupracovníkom

 • dodržiava korektné a kolegiálne správanie voči ostatným zamestnancom,
 • rešpektuje svojich kolegov a nadriadených a dodržiava zásady vzájomnej dôvery a spolupráce a riadi sa pokynmi nadriadených,
 • aktívne spolupracuje na spoločných pracovných úlohách, bez časových prieťahov poskytuje potrebné informácie a zúčastňuje sa práce v tímoch,
 • používa istotu ochrany pred diskrimináciou a obťažovaním, t.j. ochranu pred porušením objektívnosti a nestrannosti v rozhodovaní týkajúcom sa zamestnancov spoločnosti i ochranu dobrej povesti a cti

Korektnosť k obchodným partnerom

 • vedie rokovanie s obchodnými partnermi čestne, objektívne,otvorene, transparentne, neprístupné je konanie navádzajúce kmúplatkom a províziám,
 • nesmie prijať dar, ktorý by ho zaväzoval k tendenčnému pracovnému postupu (za dar sa nepovažuje skromné pohostenie, resp. propagačné predmety),
 • nebude zneužívať postavenie spoločnosti na trhu.

Úcta k zákazníkom

 • reaguje na aktuálne požiadavky zákazníka, predvída vývoj zákazníckeho dopytu a tento vhodným spôsobom prispôsobuje záujmom zákazníka i spoločnosti,
 • pri styku so zákazníkom koná vždy čestne, správne a pravdivo ho informuje o výhodách i nevýhodách ponúkaných tovarov, prác a služieb,
 • zodpovedá za kvalitu ponúkaných tovarov, prác a služieb.
 • uvedomuje si, že zákazník:
 • je osobou, ktorá prichádza s požiadavkami a jeho úlohou a poslaním je požiadavky splniť s optimálnym výsledkom pre zákazníka i pre spoločnosť,
 • v práci zákazník nikdy neruší, nerobíme mu láskavosť tým, že mu poskytujeme služby, ale on ju robí nám tým, že nám dáva príležitosť poskytovať práce a služby,
 • je pre spoločnosť dôležitou osobou bez ohľadu na to, či sa dostaví osobne, napíše alebo zatelefonuje

Rešpekt voči majiteľom spoločnosti

 • rešpektuje podnikateľské záujmy vlastníkov spoločnosti a smeruje pracovné úsilie na čo najefektívnejšie dosiahnutie vytýčených cieľov

 

CENTRÁLA SPOLOČNOSTI

tel.: +421 269 203 211
fax: +421 269 203 212

Cromwell a.s.
Lamačská 22 ,841 03 Bratislava 42
zobraziť na mape

OBCHODNÉ ODDELENIE

tel.: +421-269 203 211
fax: +421-269 203 212

e-mail: obchod@cromwell.sk

© 2012-2021 CROMWELL. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia